Img

Поредния труден изпит?

Ние ще ти помогнем .

Вече няма да се притесняваш дали ще вземеш следващя изпит. Вземи своята готова дипломна работа, курсова работа и реферат. Натисни туки виж всички теми

НОВИНИ

Защо студентите от ТУ – София готвят стачка?

Провеждането на втория семестър във факултета по компютърни системи и управление в Техническия университет в София е под въпрос. Причината е отказа на част от преподавателите да влязат в час, ако не бъде разширен преподавателския състав заради големия брой студенти. Студентите в едно от най-престижните университети в България заплашиха с протест и незаплащане на семестриалните такси ако не им се гарантира обучението.

Вторият семестър във факултета, който създава едни от най-добрите IT специалистите на България, започва с тревога. Причината е в системното надвишаване от преподавателите на определените по програма часове, заради големия брой студенти. В хорариума официално са заложени 300 часа за обучение и още 300 като хонорарни. В действителност лекторите често имат над 1000 часа, като разликата между планираните и допълнително заработените не им се заплаща. С всяка изминала година студентите стават все повече, а преподавателите – все по-малко.

 

ХАКАТОН 2016

В събитието участваха 59 участника от 14 отбора. Учениците бяха преставители на 8 училища в Бургас, а студентите на двете специалности Компютърни системи и технологии и Мрежови технологии, мултимедия и дизайн в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Отборите създаваха своите приложения в 7 специализирани компютърни лаборатории.
Освен състезателния характер в Хакатон 2016 бяха изнесени лекции на тема:
- „Консумиране на REST услуги чрез .NET“, с лектор Георги Георгиев от ТехноЛогика ЕАД;
- “Сигурност на уеб приложения: практични съвети” с лектор Арам Ховсепян от фирма Кодифик ООД.
Бе направена демонстрация на работата на 3D Принтера на катедра „Компютърни системи и технологии“.
Критериите за оценка, по които бяха оценявани проектите бяха:
- Оценка на идеята;
- Наличие на работеща функционалност на приложението;
- Начин на изпълнение, качество на програмния код и избрания подход;
- Потребителски интерфейс;
- Потенциал на приложението.
Победител при учениците бе отбор „Pure Silicon“ от Природоматематическа гимназия „Акад. Н. Обрешков“.

 

 

Примерни теми

5901 СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПИРДОП“

На староанглийски „бюджет“ означава кесия или още чанта. Някои свързват етимологията на думата с торбичката в която краля е държал държавните пари, а други – с обемистата чанта с финансови документи, която винаги „разхождал“ министъра на финансите. Първите книги за разходите на кралството и списъци на данъците са съставени през 1086 г. в Англия. Много по-късно през 1688 г. е съставен и първия бюджет на английската държава.
При централизираното управление на разнородни по причина, място, и време на възникване, както и по посока и направление финансови потоци, практиката е развила система за планиране, отчитане и контрол, наречена бюджетна система. Вменяването (със закон) на даден гражданско-правен субект на * функции по централизираното управление на такива финансови потоци го прави администратор на дадена бюджетна система. Той следва чрез планиране (бю^жетиране) да обвърже постъпленията и плащанията на бюджетната система в рамките на определен период, наречен бюджетна година. Изготвяният от администратора план на постъпленията и плащанията, се нарича бюджет. Ако чрез този план се управляват финанси на държавата, той се одобрява със Закон от висшия орган за държавно управление и се нарича Държавен бюджет. Ако, чрез него се управляват общински финанси, той се нарича Местен бюджет. Ако пък служи за управлението на финансите на здравното осигуряване – Бюджет на здравно осигурителната каса, и т.н. Ако този план консолидира държавни, местни, пенсионни, здравни и др. бюджети, той се нарича консолидирана фискална програма.
Освен, че изготвят бюджета, администраторите по него следят и за изпълнението на приходната му част, ето защо те често са наричани администратори по приходите. Така например, администратор по приходите на Държавния.бюджет е Министерството на финансите чрез Националната агенция по приходите (НАП), на Местните бюджети -Финансовите отдели към Общинските съвети чрез Дирекции по местни приходи от данъци и такси.
С централизираните в дадена бюджетна система финанси могат да бъдат финансирани...

5900 МЯСТО И РОЛЯ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО В НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА СИСТЕМА ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Днес статистиката трябва да бъде не само огледало на процесите и явленията, но и все повече да се утвърждава като важен елемент от информационната система на демократичното общество и пълноправен член на Европейската статистическа система. Познавателната същност на статистиката ще съдейства за засилване на нейната роля и значение в икономиката на познанието. Важно значение има убеждението на статистиците, че усвоената професия и изпълняваната работа са обществено значими и се ползват с доверие и признание в обществото.
Дейността на Националната статистическа система (НСС) на Република България се осъществява в динамична среда, която формира нови предизвикателства. Търсенето на статистическа информация от различни групи потребители нараства. Продължава въвеждането на нови и разширяването и усъвършенстването на досегашни статистически изследвания за осветляване на демографските промени и миграцията, пазара на труда, глобализацията, околната среда, информационните и комуникационните технологии и други.
Намаляването на натоварването на респондентите, произтичащо от задълженията по предоставяне на първични данни на НСС, е основен приоритет. Ето защо се засилва координацията и сътрудничеството в дейността на НСИ, БНБ и другите органи на статистиката като източници на официална статистическа информация. Ролята на официалната статистика се повишава чрез подобряване на комуникацията, качеството, иновационните подходи и управлението. Продължава ускореното осъществяване на европейското партньорство, международното и регионалното сътрудничество.
По дефиниция териториалното статистическо бюро се представя като поделение на Национален статистически институт. Териториалните статистически бюра са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.
Ролята им е да провеждат държавната политика в областта на статистиката на територията на дадената област. Съгласно Националната статистическа програма всяко териториалното статистическо бюро осъществява събирането на...